Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Atlantic Palace s.r.o., IČO: 03471519, se sídlem Naardenská 670/8, 162 00 Praha 6 Liboc - Boutique Hotel Atlantic Palace, Tržiště 37/23, 360 01 Karlovy Vary („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem splnění zákonných povinností vyplývajících z Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů: číslo pasu/ OP/, jméno a příjmení, bydliště a datum narození, a to na základě předložení platného cestovního dokladu, nebo OP

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým mohou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny jsou: Cizinecká policie ČR, Policie ČR, kontrolní orgány Městského úřadu Králova Pole (místní poplatky).

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu: V případě rezervací a evidencí hostů 180 dní, domovní, evidenční knihy a hlášení cizinecké policii (týká se pouze cizích státních příslušníků) – 6 let, Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. – (nevztahuje se na splnění výše uvedených zákonných povinností).

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce:
Hana Kurillová
ředitelka hotelu Boutique Hotel Atlantic Palace
Tel.: 778 726 153
Tržiště 37/23
360 01 Karlovy Vary